wz

Náboženská obec
Církve československé husitské
v Broumově

o církvi

kázání

modlitby a citáty

z naší historie

kontakty a odkazy

napište nám:

jwienerova@seznam.cz

současná modlitebna
v předsálí kostela

Bohoslužby
se zde konají zpravidla
první a třetí neděli v měsíci
v 10 hodin.

Přijďte i vy oslavit den Páně.kolumbárium:
otevřeno denně
od 8 do 17 h.

Kolumbárium spravuje
Dr. Bohdana Hyťhová, ul. TGM 247,
550 01 Broumov
obracejte se na ni na tel.: 724520539,
nebo na farářku tel.: 608213076

interiér kolumbáriabankovní spojení:
Poštovní spořitelna
č.ú.: 226918631/0300


Farářka:
Mgr. Jana Wienerová
tel.: 608213076


MODLITBA
ZA PRCHAJÍCÍ


Bože, ochránce sirotků a vdov,
Bože migrantů Abrahama, Izáka a Jákoba,
žijeme v rozkolísaném světě.
Jedni - v bohatství, jistotě a bezpečí –
se o to vše tak bojí, že uzavírají a opevňují
svá srdce i své země.
Utíkají tak před Tebou?
Druzí žijí ve strachu
– v zemích zmítaných válkami
nebo na útěku před nimi,
v uprchlických a detenčních táborech,
v provizoriu a bídě.
Jejich blízcí doma v nejistotě
čekají na zprávy o nich.
A tak tě prosíme za jedny i za druhé.
Myslíme na uprchlíky,
buď ty sám jejich útočištěm a domovem,
ukazuj jim cestu, když už nevědí, kam dál.
Prosíme i za ty, kdo se jich bojí.
Otevři jim oči, dávej jim
zdravý rozum a soucit.
A prosíme tě, Pane, i za nás samotné,
dávej nám sílu zastat se štvaných,
vytvářet domov těm, kdo jsou bez domova,
být hlasem těch, jimž se upírá slovo.
Dávej nám také moudrost
k přesvědčování těch, kdo se uprchlíků bojí,
i odvahu postavit se těm,
kdo vytvářejí a živí strach.
Budoucnost nebude snadná
– ale je naše společná.
Prosíme, uč nás následovat Ježíše Krista
a vidět druhé ne jako příznivce či odpůrce,
ale jako bratry a sestry, Tvoje děti,
Nebeský Otče, který dáváš svému slunci svítit na dobré i zlé.

(z vývěsky kostela v Praze)
Velkorysá stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku
ve Velké Vsi
je bývalý Husův sbor
Církve československé husitské
a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný
r. 1903 německou luterskou církví
v Broumově.
V současnosti je to majetek sociálního družstva Diakonie Broumov.


Vitráž v hlavní lodi kostela
zobrazující zmrtvýchvstalého KristaKdo jsme my – husité?
Kde jsme se tu vzali, když jsme Broumov nedobyli? Ani v historii, ani dnes. Že nás znáte spíš pod jiným jménem? Inu dříve se nám říkalo „čechoslováci“. A církev Československá (od r. 1971 navíc ještě) husitská, čili nyní CČSH, vznikla počátkem 20. let 20. století reformním úsilím z církve římskokatolické. Zanedlouho tedy oslaví 100 let své existence.
Hlásí se jednak ke katolickému podloží (a současně i k národnímu obrození v 19. století), ale také k husitské a českobratrské tradici v našem národě, právě tak jako vítá myšlení vědecké, které ovšem míní naplnit Kristovým duchem. Ono totiž vědění bez lidskosti řadil Mahátma Gándhí mezi smrtelné hříchy dnešního světa (jinak také bohatství bez práce, požitek bez svědomí, znalosti bez charakteru, obchod bez morálky, náboženství bez milosrdenství, politiku bez principu).
Když se dnes mluví o husitech (těch historických), stalo se módou mluvit o nich jako o lapcích a násilnících, ale naprosto se ignoruje jejich úsilí o čistotu křesťanského života a církevního společenství. Anebo o obranu vlastního národa, na který se valily křížové výpravy. Možná to udiví, ale ve sto sedmdesáti letech následujících po vojenském vření se mnoho vybudovalo. Společnost těch podobojí (utrakvistů) a římských katolíků byla v Českém království nejen za Jiříka z Poděbrad, ale víc než jeden a půl století schopná poměrně klidně žít a tvořit pospolu, než tomu nechvalný Habsburk Ferdinand II. učinil po bělohorské bitvě rázný konec. To všechno je dnes přemalováno novou oslavou barokního období, jež šlo ruku v ruce s tvrdou protireformací. Nedivme se, že po ní nezůstaly památky z doby husitské.
Co se dá dnes čekat od novodobých husitů? Dozajista ne ono „dobývání“ v úvodu s nadsázkou zmíněné. Doufejme, že se u nich setkáte s vírou, která staví na biblických zprávách o Kristu, a s životní praxí, která tomu neodporuje. S Boží pravdou, kterou nad sebou nechávají vládnout, s láskou a milosrdenstvím, projevovanými ve všedních záležitostech. A doufejme, že i s fantazií, která umí hledat cesty pro duchovní hledání dnešního člověka. (JW)
KNIHOVNIČKA
nejen na neděli

v modlitebně
vždy po bohoslužbách

K ZAKOUPENÍ:
Modlitba v rodině – pomůcka pro rodinná modlitební setkání (modlitby pro děti i dospělé, písně, povzbuzení); 20 Kč
Chytré hlavičky – pracovní listy pro upevnění i rozvíjení mentálních schopností starých lidí, ale i dětí; 50 Kč
Předcházení – průvodce přemýšlením o smrti a umírání; 30 Kč
Blahoslav 2017 – ročenka s inspirativním čtením;80 Kč
SÁHNOUT SI DO RAN TOHOTO SVĚTA (Perzekuce a rezistence CČS(H) v letech 1938 - 1945), publikace historika M. Jindry, vydal ÚSTR 2017; 200 Kč

K ZAPŮJČENÍ:
Ozvěny Izajášova volání Rozjímání biblisty J. Beneše nad poselstvím starozákonního proroka a novozákonním naplněním Božích zaslíbení v Ježíši KristuPROHLÉDNĚTE SI...
PŘEČTĚTE...
POSLECHNĚTE ...

Zveme na
bohoslužby

v modlitebně
v neděli 16. září
od 10 h.
Naše červencová jitra

Třpytné ráno v čase, než se rozžhaví pec léta. Zeleň starých stromů, svěží vzduch a rozezpívané ticho. Co víc si přát na začátku času, v němž si člověk míní odpočinout? Pod ty stromy chodíme si nechat duši Bohu rozezpívat.
Po bohoslužbách první prázdninovou neděli jsme si ta rána opět přislíbili. A až do červencových svátků nás vítala otevřená brána klášterní zahrady a dřevěný altán. Také myšlenky amerického františkána Richarda Rohra (jaksi dodatečně a mimochodem se člověk doslechl, že letos navštívil Prahu a přednášel tu). Ztišení a modlitba.
Svěžest jitra je jen nápověda: Takto ti může být, člověče, každičký den v Boží blízkosti. Nech si otevřít a prozářit srdce, aby tě pak už žádné dusno neporazilo. „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha!“
Na Cyrila a Metoděje kdosi nechal zahradní bránu příliš dlouho zamčenou. Další dny také. Spíš byl div, že se předtím otvíralo tak brzo. Nezbylo než vzít zavděk přilehlým parkem a konat další setkání v občas se obměňujícím společenství až do neděle improvizovaně tam. Škoda toho rozhledu do široširé krajiny pod klášterním ostrohem, to městský park a přilehlé parkoviště už značně přibližují ruchu všedního rána. Ale ať! Takovou chvíli mít, připravit a dopřát si můžeme i v podmínkách svého pracovního dne. Jen otevřít srdce pro Pána, jen se nechat oslovit až do hloubky vlastního ticha. A pak zas znovu vyjít. Jen taková malá rozcvička!
/P.S.: Duchovními rozcvičkami jsme nazvali svá ranní setkání prvního červencového týdne a letos jsme v Broumově konali už počtvrté. Mimo jiné s požehnáním arciopata Siostrzonka./
Jana Wienerová, farářka

70 let náboženské obce
jsme oslavili

v neděli 22. října 2017
ve sboru
nejprve bohoslužbami
s br. biskupem P. Pechancem,
který přijal slib nově zvolené rady starších;
hudbu a zpěv obstaral Bohemáček
a rodina Mlnaříkova,
o pohoštění v teplé modlitebně
se postarali domácí i někteří hosté.
Děkujeme Pánu za radostný den.
Foto: J. Šenková a J. Horkelaktualizováno 10. 9. 2018