wz

Náboženská obec
Církve československé husitské
v Broumově

o církvi

kázání

modlitby a citáty

z naší historie

kontakty a odkazy

napište nám:

jwienerova@seznam.cz

současná modlitebna
v předsálí kostela

Bohoslužby
se zde konají zpravidla
první a třetí neděli v měsíci
v 10 hodin.

Přijďte i vy oslavit den Páně.kolumbárium:
otevřeno denně
od 8 do 17 h.

Kolumbárium spravuje
Dr. Bohdana Hyťhová, ul. TGM 247,
550 01 Broumov
obracejte se na ni na tel.: 724520539,
nebo na farářku tel.: 608213076

interiér kolumbáriabankovní spojení:
Poštovní spořitelna
č.ú.: 226918631/0300


Farářka:
Mgr. Jana Wienerová
tel.: 608213076


MODLITBA
ZA PRCHAJÍCÍ


Bože, ochránce sirotků a vdov,
Bože migrantů Abrahama, Izáka a Jákoba,
žijeme v rozkolísaném světě.
Jedni - v bohatství, jistotě a bezpečí –
se o to vše tak bojí, že uzavírají a opevňují
svá srdce i své země.
Utíkají tak před Tebou?
Druzí žijí ve strachu
– v zemích zmítaných válkami
nebo na útěku před nimi,
v uprchlických a detenčních táborech,
v provizoriu a bídě.
Jejich blízcí doma v nejistotě
čekají na zprávy o nich.
A tak tě prosíme za jedny i za druhé.
Myslíme na uprchlíky,
buď ty sám jejich útočištěm a domovem,
ukazuj jim cestu, když už nevědí, kam dál.
Prosíme i za ty, kdo se jich bojí.
Otevři jim oči, dávej jim
zdravý rozum a soucit.
A prosíme tě, Pane, i za nás samotné,
dávej nám sílu zastat se štvaných,
vytvářet domov těm, kdo jsou bez domova,
být hlasem těch, jimž se upírá slovo.
Dávej nám také moudrost
k přesvědčování těch, kdo se uprchlíků bojí,
i odvahu postavit se těm,
kdo vytvářejí a živí strach.
Budoucnost nebude snadná
– ale je naše společná.
Prosíme, uč nás následovat Ježíše Krista
a vidět druhé ne jako příznivce či odpůrce,
ale jako bratry a sestry, Tvoje děti,
Nebeský Otče, který dáváš svému slunci svítit na dobré i zlé.

(z vývěsky kostela v Praze)
Velkorysá stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku
ve Velké Vsi
je bývalý Husův sbor
Církve československé husitské
a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný
r. 1903 německou luterskou církví
v Broumově.
V současnosti je to majetek sociálního družstva Diakonie Broumov.


Vitráž v hlavní lodi kostela
zobrazující zmrtvýchvstalého KristaKdo jsme my – husité?
Kde jsme se tu vzali, když jsme Broumov nedobyli? Ani v historii, ani dnes. Že nás znáte spíš pod jiným jménem? Inu dříve se nám říkalo „čechoslováci“. A církev Československá (od r. 1971 navíc ještě) husitská, čili nyní CČSH, vznikla počátkem 20. let 20. století reformním úsilím z církve římskokatolické. Zanedlouho tedy oslaví 100 let své existence.
Hlásí se jednak ke katolickému podloží (a současně i k národnímu obrození v 19. století), ale také k husitské a českobratrské tradici v našem národě, právě tak jako vítá myšlení vědecké, které ovšem míní naplnit Kristovým duchem. Ono totiž vědění bez lidskosti řadil Mahátma Gándhí mezi smrtelné hříchy dnešního světa (jinak také bohatství bez práce, požitek bez svědomí, znalosti bez charakteru, obchod bez morálky, náboženství bez milosrdenství, politiku bez principu).
Když se dnes mluví o husitech (těch historických), stalo se módou mluvit o nich jako o lapcích a násilnících, ale naprosto se ignoruje jejich úsilí o čistotu křesťanského života a církevního společenství. Anebo o obranu vlastního národa, na který se valily křížové výpravy. Možná to udiví, ale ve sto sedmdesáti letech následujících po vojenském vření se mnoho vybudovalo. Společnost těch podobojí (utrakvistů) a římských katolíků byla v Českém království nejen za Jiříka z Poděbrad, ale víc než jeden a půl století schopná poměrně klidně žít a tvořit pospolu, než tomu nechvalný Habsburk Ferdinand II. učinil po bělohorské bitvě rázný konec. To všechno je dnes přemalováno novou oslavou barokního období, jež šlo ruku v ruce s tvrdou protireformací. Nedivme se, že po ní nezůstaly památky z doby husitské.
Co se dá dnes čekat od novodobých husitů? Dozajista ne ono „dobývání“ v úvodu s nadsázkou zmíněné. Doufejme, že se u nich setkáte s vírou, která staví na biblických zprávách o Kristu, a s životní praxí, která tomu neodporuje. S Boží pravdou, kterou nad sebou nechávají vládnout, s láskou a milosrdenstvím, projevovanými ve všedních záležitostech. A doufejme, že i s fantazií, která umí hledat cesty pro duchovní hledání dnešního člověka. (JW)
KNIHOVNIČKA
nejen na neděli

v modlitebně
vždy po bohoslužbách

K ZAKOUPENÍ:
Modlitba v rodině – pomůcka pro rodinná modlitební setkání (modlitby pro děti i dospělé, písně, povzbuzení); 20 Kč
Chytré hlavičky – pracovní listy pro upevnění i rozvíjení mentálních schopností starých lidí, ale i dětí; 50 Kč
Předcházení – průvodce přemýšlením o smrti a umírání; 30 Kč
Blahoslav 2017 – ročenka s inspirativním čtením;80 Kč
SÁHNOUT SI DO RAN TOHOTO SVĚTA (Perzekuce a rezistence CČS(H) v letech 1938 - 1945), publikace historika M. Jindry, vydal ÚSTR 2017; 200 Kč

K ZAPŮJČENÍ:
Ozvěny Izajášova volání Rozjímání biblisty J. Beneše nad poselstvím starozákonního proroka a novozákonním naplněním Božích zaslíbení v Ježíši KristuPROHLÉDNĚTE SI...
PŘEČTĚTE...
POSLECHNĚTE ...V sobotu 17. října v 17 hodin
- Společně za svobodu a demokracii –
na náměstí u staré radnice

Zveme na bohoslužby

v modlitebně
v neděli 18. listopadu
od 10 h.
s poděkováním za svobodu.K oslavě 100. výročí
zrození Československa

jsme se sešli
v neděli 28. října
při bohoslužách
Zazpíval soubor Bohemáček.

< Odpoledne té neděle
u sportovní haly
na spořilovském sídlišti
jsme zasadili
lípu republiky.

< Večer v 19.18 h.
jsme u Mariánského sloupu
na broumovském náměstí
zapálili 100 svíček pro republiku.

Ke všem národům

Starý zákon je soustředěn na jeden národ, Nový zákon je svým poselstvím otevřen pro lidi ze všech národů. Vzkříšený Ježíš k nim posílá své učedníky. Zmínka o všech národech v Ježíšově vyslání obsahuje velmi důležitou skutečnost, že všechny národy mají před Bohem stejnou hodnotu. Lidé ze všech národů jsou v Božím zájmu a stávají se prostřednictvím apoštolů a svědků adresáty Ježíšova evangelia.
Výzva ke společné oslavě Boha (jak v žalmu 117, tak v listu apod.Pavla Římanům) je velkou vizí. Všechny národy se mají setkat s Boží láskou a slitováním a oslavovat společně Hospodina. Vize z knihy Zjevení (Zj 21,24) ukazuje, že národy mohou a budou žít ve vzájemnosti ve světle lásky Ježíše Krista.
Z Božího slova poznáváme, že národ není něco bezvýznamného. Naopak. Má svoji hodnotu a je v Božích záměrech a plánech, Nejen izraelský, ale i další národy obývající tuto Zemi. N8rody znamenají svébytnost, jedinečnost a různost našeho lidství. Platí to i o českém a slovenském národě i dalších jiných.
Ti, kdo utvářeli Církev československou husitskou, viděli její poslání právě v českém a slovenském národě.Nemáme však vystupovat za národ, ani se projevovat jako soudci našeho národa a společnosti s nadřazeným smýšlením a přezíravým pohledem na lidi kolem nás. Ale máme s velkou pokorou a porozuměním přinášet do české společnosti evangelium Ježíše Krista.
Kéž nám k této naší službě a úkolu dává milostivý Bůh svou moudrost, odvahu a sílu ze zdrojů svatého Ducha. Amen.
(Z kázání patriarchy Tomáše Butty na generální synodě duchovních v říjnu 2018)aktualizováno 12. 11. 2018