Náboženská obec
Církve československé husitské
v Broumově

o církvi

kázání

modlitby a citáty

z naší historie

kontakty a odkazy

napište nám:

broumov@ccshhk.cz

Modlitebna v předsálí kostela.
Bohoslužby konáme v hlavní lodi (kvůli rozestupům). Teplé boty a oblečení doporučeny. Deky jsou k dispozici.

Bohoslužby
se konají
v neděli v 10 hodin.

Přijďte i vy oslavit den Páně.kolumbárium:
otevřeno denně
od 8 do 16 h.

Kolumbárium spravuje
dočasně farářka:
tel.: 608213076

interiér kolumbáriabankovní spojení:
Poštovní spořitelna
č.ú.: 226918631/0300


Farářka:
Mgr. Jana Wienerová
tel.: 608213076


MODLITBA
ZA PRCHAJÍCÍ


Bože, ochránce sirotků a vdov,
Bože migrantů Abrahama, Izáka a Jákoba,
žijeme v rozkolísaném světě.
Jedni - v bohatství, jistotě a bezpečí –
se o to vše tak bojí, že uzavírají a opevňují
svá srdce i své země.
Utíkají tak před Tebou?
Druzí žijí ve strachu
– v zemích zmítaných válkami
nebo na útěku před nimi,
v uprchlických a detenčních táborech,
v provizoriu a bídě.
Jejich blízcí doma v nejistotě
čekají na zprávy o nich.
A tak tě prosíme za jedny i za druhé.
Myslíme na uprchlíky,
buď ty sám jejich útočištěm a domovem,
ukazuj jim cestu, když už nevědí, kam dál.
Prosíme i za ty, kdo se jich bojí.
Otevři jim oči, dávej jim
zdravý rozum a soucit.
A prosíme tě, Pane, i za nás samotné,
dávej nám sílu zastat se štvaných,
vytvářet domov těm, kdo jsou bez domova,
být hlasem těch, jimž se upírá slovo.
Dávej nám také moudrost
k přesvědčování těch, kdo se uprchlíků bojí,
i odvahu postavit se těm,
kdo vytvářejí a živí strach.
Budoucnost nebude snadná
– ale je naše společná.
Prosíme, uč nás následovat Ježíše Krista
a vidět druhé ne jako příznivce či odpůrce,
ale jako bratry a sestry, Tvoje děti,
Nebeský Otče, který dáváš svému slunci svítit na dobré i zlé.

(z vývěsky kostela v Praze)
Velkorysá stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku
ve Velké Vsi
je bývalý Husův sbor
Církve československé husitské
a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný
r. 1903 německou luterskou církví
v Broumově.
V současnosti je to majetek sociálního družstva Diakonie Broumov.


Vitráž v hlavní lodi kostela
zobrazující zmrtvýchvstalého KristaKdo jsme my – husité?
Kde jsme se tu vzali, když jsme Broumov nedobyli? Ani v historii, ani dnes. Že nás znáte spíš pod jiným jménem? Inu dříve se nám říkalo „čechoslováci“. A církev Československá (od r. 1971 navíc ještě) husitská, čili nyní CČSH, vznikla počátkem 20. let 20. století reformním úsilím z církve římskokatolické. Letos tedy slaví 100 let své existence.
Hlásí se jednak ke katolickému podloží (a současně i k národnímu obrození v 19. století), ale také k husitské a českobratrské tradici v našem národě, právě tak jako vítá myšlení vědecké, které ovšem míní naplnit Kristovým duchem. Ono totiž vědění bez lidskosti řadil Mahátma Gándhí mezi smrtelné hříchy dnešního světa (jinak také bohatství bez práce, požitek bez svědomí, znalosti bez charakteru, obchod bez morálky, náboženství bez milosrdenství, politiku bez principu).
Když se dnes mluví o husitech (těch historických), stalo se módou mluvit o nich jako o lapcích a násilnících, ale naprosto se ignoruje jejich úsilí o čistotu křesťanského života a církevního společenství. Anebo o obranu vlastního národa, na který se valily křížové výpravy. Možná to udiví, ale ve sto sedmdesáti letech následujících po vojenském vření se mnoho vybudovalo. Společnost těch podobojí (utrakvistů) a římských katolíků byla v Českém království nejen za Jiříka z Poděbrad, ale víc než jeden a půl století schopná poměrně klidně žít a tvořit pospolu, než tomu nechvalný Habsburk Ferdinand II. učinil po bělohorské bitvě rázný konec. To všechno je dnes přemalováno novou oslavou barokního období, jež šlo ruku v ruce s tvrdou protireformací. Nedivme se, že po ní nezůstaly památky z doby husitské.
Co se dá dnes čekat od novodobých husitů? Dozajista ne ono „dobývání“ v úvodu s nadsázkou zmíněné. Doufejme, že se u nich setkáte s vírou, která staví na biblických zprávách o Kristu, a s životní praxí, která tomu neodporuje. S Boží pravdou, kterou nad sebou nechávají vládnout, s láskou a milosrdenstvím, projevovanými ve všedních záležitostech. A doufejme, že i s fantazií, která umí hledat cesty pro duchovní hledání dnešního člověka. (JW)
KNIHOVNIČKA
nejen na neděli

v modlitebně
vždy po bohoslužbách

K ZAKOUPENÍ:
Modlitba v rodině – pomůcka pro rodinná modlitební setkání (modlitby pro děti i dospělé, písně, povzbuzení); 20 Kč
SÁHNOUT SI DO RAN TOHOTO SVĚTA (Perzekuce a rezistence CČS(H) v letech 1938 - 1945), publikace historika M. Jindry, vydal ÚSTR 2017; 200 Kč

Blahoslav 2021 – ročenka s inspirativním čtením;
80 Kč
Církev československá husitská
- služba Bohu - pomoc člověku


Bohoslužby

v neděli v 10 hodin.
(se zachováním všech nařízených opatření.)
Dezinfekce k dispozici,
roušky prosíme s sebou.
Individuální rozhovory a duchovní péče
v modlitebně s farářkou
je možná po telefonické domluvě.

Facebook: Husiti-Broumov

Z ústředí církve se dozvíte:

https://www.aktualne.ccsh.cz/
https://ccsh.cz/casopisy.php?archiv=zapas

Z diecéze můžete využít:

bohoslužby on-line
a další duchovní péči:
https://www.facebook.com/ccshhk.cz/

nebo:
http://www.ccshhk.cz/


Modleme se s Richardem Rohrem:

„Děkuji ti, že ses stal slabým,
takže já nemusím být silný.
Děkuji ti, že jsi připustil, aby tě považovali za nedokonalého a podivného,
takže já nemusím být dokonalý a normální.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi připustil, aby tě odmítli, takže se nemusím tak namáhat,
abych byl přijímán a milován.
Děkuji ti, že jsi byl považován za zkrachovance,
takže se nemusím snažit ve svém životě předstírat, že jsem dosáhl úspěchu.
Děkuji ti, že ses podle obvyklých náboženských i politických měřítek mýlil,
takže ani já nemusím mít vždycky pravdu.
Děkuji ti, že jsi byl po všech stránkách chudý, takže já nemusím být
ničím bohatý.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi se stal vším tím, čím lidstvo pohrdá a čeho se bojí,
takže já mohu přijmout v tobě
sebe sama i jiné.
Takže já mohu milovat v tobě právě to, co na sobě nejvíce nenávidím.”aktualizováno .18.9. 2021